2. Samostatná výdělečná činnost

2.1. Definice SVČ

Řosvc2ekneme si, za jakých podmínek se fyzická osoba stane osobou samostatně výdělečně činnou, tedy podnikatelem.

Za osobu samostatně výdělečně činnou (dále OSVČ) se považuje osoba, která splňuje tyto podmínky:

 • Vykonává samostatnou výdělečnou činnost (dále SVČ) na území České republiky, případně mimo území ČR, jestliže je - v cizině – SVČ vykonávána na základě oprávnění k výkonu této činnosti vydaného dle právních předpisů ČR.
 • Ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku alespoň 15 let.
 • Spolupracuje při výkonu SVČ a je přitom možné na ni, podle zákona o daních z příjmů, rozdělovat příjmy a výdaje.
 • Jednoduše řečeno jsou to osoby, které vlastní koncesní listinu nebo živnostenský list a na základě těchto dokladů vykonávají výdělečnou činnost. Není to však vždy pravda.
 • OSVČ může být i fotbalista nebo hokejista. Tyto činnosti určitě nejsou uvedeny v živnostenském listu. Tyto osoby vykonávají tzv. svobodné povolání.

OSVČ dle zákona jsou např.:

 • Osoby podnikající v zemědělství.

 • Osoby provozující živnost (podle Živnostenského zákona).

 • Osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů.

 • Osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů …

 • Osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů, např. sportovci.

 • Spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů na ně lze rozdělit příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

  Pozor  

Pozor

Za OSVČ je možné považovat i osoby, které mají příjmy podle § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů (586/1992 Sb.), zdaňované přímo u zdroje zvláštní sazbou daně (podle § 36 zákona o daních z příjmů) nebo podle § 4 zákona o daních z příjmů od daní z příjmů osvobozené. Například ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství.

 
 

Kdo může být spolupracující osobou?

Spolupracující osobou může být druhý z manželů, případně ostatní osoby žijící v domácnosti s OSVČ, s poplatníkem, a lze na něj rozdělovat příjmy a výdaje – viz § 13 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění.